Swedish hair braiding
Hair braid pendant
Nina Sparr hairbraiding Swedish hairbraiding stool

© The Braid Society 2006